ใบมอบอำนาจนั้น เป็นใบสำคัญใบหนึ่งที่่สามารถใช้ให้เกิดผลในทางกฎหมายได้ โดยใบนี้จะถูกใช้ก็ต่อเมื่อ บุคคลหนึ่งไม่สามารถที่จะกระทำการสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้ จึงมอบอำนาจให้ผู้อื่นเป็นผู้ดำเนินการแทน โดยการมอบอำนาจนี้ควรที่จะระบุรายละเอียดช่วงของวัน เวลา สถานที่ และเรื่องให้ชัดเจน ว่าต้องการให้ผู้รับมอบอำนาจนั้นกระทำสิ่งใด และมีผลบังคับใช้ตั้งแต่ เมื่อไหร่ถึงเมื่อไหร่ เพื่อไม่ให้เกิดความผิดพลาดหรือแอบยักยอกอำนาจไปใช้ในทางมิชอบได้ และหลักฐานเอกสารอื่นๆที่ใช้ประกอบก็ได้แก่ สำเนาบัตรประชาชานและสำเนาทะเบียนบ้านของทั้ง 2 ฝ่าย

หนังสือมอบอำนาจของเมืองไทยนั้นหาซื้อได้ง่าย ตามร้านขายเครื่องเขียนทั่วไป หรือหากผู้ใดต้องการเป็นภาษาอังกฤษก็สามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.powerofattorneyformtemplate.org เว็บนี้ที่อ่านมาก็ใช้ได้เลยทีเดียวค่ะ